PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt taisyklės

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 1. Sąvokos:
 2. Pardavėjas – elektroninė parduotuvė www.babybaby.lt , valdoma Lietuvos įmonės - MB „Profiteka“, tinkamai įregistruotos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304953974, buveinės adresas – Eitminų 18-6, Vilnius, LT-12145.
 3. www.babybaby.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu Babybaby.lt.
 4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
 6. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Babybaby.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Babybaby.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Babybaby.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
 7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 8. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt taisyklės“.
 9. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Babybaby.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.
 10. Asmens duomenų apsaugos taisyklės – Babybaby.lt asmens duomenų apsaugos taisyklės, kuriose numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Babybaby.lt.
 11. Bendrosios nuostatos:
 12. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu lt susijusios sąlygos.
 13. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Babybaby.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartis. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Apie Taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama Babybaby.lt svetainėje.
 14. Pirkti Babybaby.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Babybaby.lt.
 15. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
 16. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

II SKYRIUS

Sutarties sudarymo momentas

 1. Prekių užsakymas yra laikomas pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentu, nepriklausomai ar jis užsakymą atlieka prisiregistravęs (susikurdamas paskyrą) ar nesiregistruodamas Babybaby.lt.
 2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
 3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

III SKYRIUS
Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Babybaby.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes, pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar paslaugas, teikiamas Pardavėjo partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ar paslaugų teikimo sąlygos, nuorodos į kurias pateikiamos Pirkėjui iki tokių prekių ar paslaugų užsakymo.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, lt asmens duomenų apsaugos taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 6. Pirkėjas, naudodamasis lt , privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Asmens duomenų apsaugos taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Babybaby.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.
 8. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Babybaby.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Babybaby.lt esančių elementų išdėstymą.
 9. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Babybaby.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
 10. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Babybaby.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.
 11. Jei Pirkėjas bando pakenkti Babybaby.lt darbui. El. svetainės saugumui ir stabilumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Babybaby.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
 12. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
 13. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 14. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Babybaby.lt  teikiamomis paslaugomis.
 15. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
 16. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Babybaby.lt  laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Babybaby.lt  funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
 17. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
 18. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 19. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

IV SKYRIUS

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine  bankininkyste.
 2. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

IV SKYRIUS

Prekių pristatymas

 1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų.
 2. Kai pasirenkamas pristatymas į namus ar kitą vietą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų adresą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
 7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo bei grąžinimo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

V SKYRIUS

Prekių kokybės garantija

 1. Kiekvienos Babybaby.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
 • prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Babybaby.lt;
 • prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
 • prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Babybaby.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
4. Pardavėjas visoms prekių rūšims suteikia 2 metų galiojančią kokybės garantiją.
5. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  perdavimo datos.
6. Garantija netaikoma:
 • Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
 • Garantija netaikoma, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės – pažeistos prekės saugojimo ar naudojimo taisyklės.
7. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos prietaiso naudojimo instrukcijos.
8. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.
9. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
 • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
 • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
 • Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan., nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
 • Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 • Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.
 • Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 • Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo;
 • Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos
 • Prietaisas pristatomas ne visos komplektacijos, purvinas, šlapias, turintis mechaninių pažeidimų.
10. Garantinio aptarnavimo taisyklės:
 • Pirkėjas dėl garantinio prekių aptarnavimo kreipiasi paštu: info@babybaby.lt, nurodydamas prietaiso gedimo pobūdį, pateikdamas pirkimo dokumentą (pavedimo kopiją);
 • Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
 • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
 • Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
 • Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu – negalima pašalinti;
 • Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui priduoto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
11. Prietaisų eksploatavimo sąlygos:
 • Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis nuo 85kPa iki 108kPa;
 • Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
 • Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
 • Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;
 • Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5val;
 • Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.
 • temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;
 • santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant (25,2) ºC temperatūrai.
 • vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).
 • atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.

VI SKYRIUS

Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas

 1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
 2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu kreipdamasis į info@babybaby.lt. Gavęs iš pardavėjo užpildo e-formą ir išsiunčia prekes Pardavėjui.
 3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

VII SKYRIUS

Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju gali atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@babybaby.lt.
 2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, o 17 punkte numatytos prekės – nekeičiamos ir negrąžinamos.
 3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
 4. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.
 5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

VIII SKYRIUS

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

 1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Paaiškėjus, kad prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), sugedusi prekė keičiama į kitą tokią pačią, o nesant tokios galimybės - grąžinami sumokėti pinigai už prekę.
 3. Jei prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju nemokamai pašalinami daikto trūkumai. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 0 - 21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką. Suremontuotoms ir/ar pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo dienos.
 4. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.
 5. Tuo atveju, kai pristatytoje remontui prekėje gamyklinių defektų nėra, arba jie atsirado dėl vartotojo netinkamų veiksmų, nesilaikant gamintojo pateiktos surinkimo ir naudojimo instrukcijos, atsiradusių mechaninių ar kitų pažeidimų paieškos ir likvidavimo, išlaidas apmoka pirkėjas.
 6. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
 7. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
 8. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
 9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

IX SKYRIUS

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Babybaby.lt.
 2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Babybaby.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Babybaby.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Jei lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
 5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Pardavėjo Partnerių platformomis, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

X SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Asmens duomenų apsaugos taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Babybaby.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Babybaby.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.